Regulamin

REGULAMIN POKOI GOŚCINNYCH W PAŁACU ŚRÓDKA

 

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie pokoi gościnnych i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Obiekcie Pałacu Śródka.

2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Obiektu Pałac Śródka , zwanego w dalszej części regulaminu Obiektem.

3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji, w każdym pokoju hotelowym, a także na stronie internetowej Pałacu Śródka.

§2 DOBA HOTELOWA

1. Pokój w Obiekcie wynajmowany jest na doby hotelowe.

2. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00 dnia następnego.

3. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w Recepcji jak najszybciej. Zastrzega się możliwość nie uwzględnienia życzenia przedłużenia pobytu w przypadku  wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nieprzestrzegających obowiązującego regulaminu.

4. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w hotelu w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.

2. Gość Obiektu nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

3. Osoby niezameldowane w Obiekcie mogą gościnnie przebywać w pokoju od godziny 10:00 do godziny 22:00.

4. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu Obiektu lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Obiektu lub innych osobach przebywających na terenie Obiektu.

5. Obiekt zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt.

6. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w  wysokości 30% wartości od 1 do 7 dni od momentu złożenia rezerwacji w zależności od liczby dni jakie pozostają do terminu faktycznego przyjazdu. Brak zaliczki może skutkować anulowaniem rezerwacji.

7. W przypadku nieodwołania rezerwacji pokoju do godziny 16:00 w dniu przyjazdu lub w przypadku nie dotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do Obiektu, zaliczka nie zostaje zwrócona.

8. W przypadku zmiany terminu pobytu jednorazowo bądź kilkukrotnie i późniejszego odwołania rezerwacji, Obiekt zastrzega sobie prawo do zatrzymania zaliczki.

9. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Obiekt nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową. W przypadku wystąpienia zdarzeń losowych decyzję w sprawie niewykorzystanego pobytu każdorazowo podejmuje Dyrektor Hotelu.

§4 USŁUGI

1. Obiekt świadczy usługi zgodnie z najwyższymi przyjętymi standardami.

2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.

3. Śniadania od poniedziałku do piątku wydawane są w godz. 8:00 – 10:00 a sobota i niedziela w godz. 8:00 – 11:00.

4. Obiekt ma obowiązek zapewnić Gościom:

– warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,

– bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo objęcia tajemnicą informacji o Gościu,

– profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Obiekcie,

– sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie lub zgodę. Wyjątek stanowią sytuacje od których zależy bezpieczeństwo i sprawne funkcjonowanie Obiektu.

5. W pokoju znajduje się sejf do użytku indywidualnego Gościa. Za rzeczy umieszczone w sejfie pokojowym odpowiedzialność w pełni ponosi Gość.

6. Dodatkowo na życzenie Gościa, Obiekt świadczy następujące usługi:

– udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,

– budzenie o wyznaczonej godzinie,

– przechowywanie pieniędzy i przedmiotówwartościowych w depozycie w Recepcji Obiektu na czas pobytu Gościa w Obiekcie z zastrzeżeniem § 6 ust. 4 Regulaminu,

– przechowanie bagażu Gościa; Obiekt może odmówić przyjęcia bagażu w terminach innych niż daty pobytu gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego,

– zamawianie taksówki,

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCIl

1. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci znajdujące się pod ich opieką.

2. Gość Obiektu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Obiektu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Obiekt zastrzega sobie możliwość obciążenia finansowego Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.

3. Gość Obiektu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za rzeczy pozostawione w sejfie pokojowym.

4. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Obiekt może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Dyrekcji Obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Obiektu.

5. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany, zamknąć okna oraz zamknąć drzwi kluczem.

6. Obiekt zastrzega sobie ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Obiektu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi. Uregulowanie pełnej płatności obciążającej Gościa musi nastąpić maksymalnie w chwili wymeldowania Gościa.

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTlU

1. Obiekt ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.

2. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

3. Obiekt odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu w Recepcji Obiektu.

4. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.

5. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu Obiektu czy poza terenem Obiektu.

§7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju Obiektu przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.

2. W przypadku nie otrzymania od Gościa  dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Obiekt przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Obiektu. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

§8 CISZA NOCNA

Na terenie Obiektu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.

§9 REKLAMACJE

1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.

2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja Obiektu.

3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

§10 POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Obiekt akceptuje obecność psów. Zwierzęta mogą przebywać na terenie Obiektu za dodatkową opłatą

30zł za dobę. Jednakże właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie

stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu. W razie pogryzienia przez zwierzę innego gościa lub

osoby z personelu Obiektu, właściciel zwierzęcia ponosi pełną odpowiedzialność za takie zdarzenie. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Obiektu. W przypadku nie zastosowania się do powyższego zapisu, nieczystości zostaną usunięte na koszt właściciela zwierzęcia. W przypadku powstania zniszczeń z winy zwierzęcia, koszt naprawy pokrywa jego właściciel.

2. Nie dopuszcza się przebywania w pokojach Obiektu innych zwierząt niż psy bez wcześniejszego porozumienia z Recepcją Obiektu. Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania na terenie Obiektu zwierząt agresywnych, jadowitych, stanowiących jakiekolwiek zagrożenie dla bezpieczeństwa Gości, personelu lub funkcjonowania Obiektu.

2. W pokojach gościnnych i na korytarzach Obiektu noclegowego obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu. Zakaz obejmuje również palenia niedozwolonych w polskim prawie środków odurzających oraz zażywania narkotyków.

W przypadku nieprzestrzegania zakazu Gość zostanie obciążony dodatkowymi kosztami w kwocie 400 złotych wynikającymi z konieczności przeprowadzenia specjalistycznego sprzątania, dearomatyzacji pokoi i ich oddymiania.

3. W pokojach Obiektu nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.

4. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Obiekt dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Obiekcie, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Obiekt. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

5. Zakazuje się prowadzenia na terenie Obiektu akwizycji i sprzedaży obnośnej.

6. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Obiektu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Obiektu. W przypadku nieprzestrzegania zakazu Gość zostanie obciążony dodatkowymi kosztami w kwocie 250 złotych wynikającymi z roszczeń innych Gości przebywających w hotelu, których komfort pobytu w danej dobie hotelowej zostanie obniżony.

7. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach Obiektu i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nienaruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania.

8. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach Obiektu grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.

WŁAŚCICIELE I PRACOWNICY PAŁACU ŚRÓDKA

 
Regulamin przebywania zwierząt
 
1. Każdy pobyt zwierzęcia w obiekcie musi zostać bezwzględnie zgłoszony w Recepcji na etapie zakładania rezerwacji.

2. W przypadku braku wcześniejszego zgłoszenia, a zidentyfikowania takiego faktu przez obsługę, obiekt zastrzega sobie możliwość obciążenia Gościa dodatkową opłatą 250 zł/dobę;

3. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwierzęcia bez podania przyczyny.

4. Opłata za pobyt zwierzęcia wynosi 30 zł/dobę .

5. Do obiektu przyjmowane są zwierzęta zdrowe, posiadające książeczki zdrowia (aktualne szczepienie).

6. Zwierzęta przebywające na terenie obiektu powinny być na smyczy (lub jej odpowiedniku).

7. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt do Restauracji oraz innych publicznych miejsc na terenie obiektu.

8. Za wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzę odpowiada właściciel. Jeżeli pościel, koce, narzuty,

wykładzina, tapicerka oraz inne przedmioty w pokoju, w którym przebywa zwierzę, będzie przez nie

zabrudzona (sierść, błoto) lub uszkodzona, właściciel jest zobowiązany do pokrycia kosztów zniszczenia.

9. Żadne ze zwierząt nie powinno być pozostawione samo w pokoju, jeżeli w tym czasie zakłóca pobyt innych Gości.

10. W przypadku pozostawienia zwierzęcia samego w pokoju, prosimy o wywieszenie specjalnej zawieszki na klamkę. Zawieszkę znajdziecie Państwo w pokoju.

11. Ze względów bezpieczeństwa oraz komfortu Państwa pupili sprzątanie pokoi, w których przebywają zwierzęta, odbywa się wyłącznie w obecności właściciela lub podczas nieobecności zwierzęcia w pokoju.

12. Właściciele są odpowiedzialni za zachowanie przez swoje zwierzę ciszy nocnej w obiekcie i nie zakłócanie spokoju innym Gościom.

13. Właściciele zwierząt są zobowiązani do sprzątania nieczystości pozostawionych przez zwierzęta na terenie i otoczeniu obiek tu.

14. Wszystkie szkody na mieniu obiektu lub innych Gości wyrządzone przez zwierzęta będą wyceniane przez Dyrekcję obiektu, a ich kosztami będą obciążani właściciele.

Uprzejmie prosimy o karmienie oraz stawianie kuwet Państwa pupili w łazience.

Close
Close